top of page

Сдружението на Югозападните общини с пресконференция на тема борба с горските пожари


Сдружението на Югозападните общини ще проведе първа пресконференция по проекта "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари". Проектът е финансиран от ЕС като целта е предотвратяването и смекчаването на последиците от бедствия като пожари и др.Сдружение на Югозападните общини има удоволствието да Ви покани на първата

пресконференция по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските

пожари“,финансиран от Европейския съюз със средства по Инструмента за

предприсъединителна помощ ИНТЕРРЕГ –ИПП България –Северна Македония 2014-

2020г., Специфична цел1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни

и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие.


Екипът на СЮЗО ще представи планираните по проектадейности:създаване на

трансгранична мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности;

провеждане на информационна кампания за насърчаване на доброволчеството;

провеждане на информационна кампания за предотвратяване на горски пожари;

провеждане на поредица от специализирани обучения за представители на общинските

териториални противопожарни единици и доброволни формирования -членове на

трансграничната мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности

(предвиждат се три съвместни обучения в Северна Македония и три в България);

доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно

оборудване и екипировка; заключителна конференция по проекта.


bottom of page