top of page

СБАЛО "Свети Мина" обявява свободни работни места за лекари по образна диагностика, лъчелечение и др

СБАЛО "Свети Мина" в Благоевград обявява работни места за лекари по няколко специалности. Вижте цялата обяваНа основание чл.17, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 20/01.02.2023г. на управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, се обявяват конкурси за заемане на следните свободни длъжности:

1. ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА в Отделение по образна диагностика – 1 /една/ щатна бройка – държавна поръчка


2. ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ в Отделение по лъчелечение - 1 /една/ щатна бройка – държавна поръчка


3. ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ в Отделение по медицинска онкология - 1 /една/ щатна бройка – държавна поръчка


Длъжностите се обявяват за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ. Трудов договор / Допълнително споразумение към трудовия договор се сключва с кандидата, който е класиран в конкурса на първо място.

Срок на трудовия договор/допълнително споразумение: до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.

Наименование на предприятието: СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД

Място на работа: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 62.

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Изисквания за длъжностите: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”.


Приемът на специализанти ще се извърши след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда, в два етапа, от които:

- първи етап - по документи;

- втори етап - събеседване – само с кандидатите, допуснати до втория етап.

До конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. Лекари, работещи на трудов договор в болницата са с предимство пред други кандидати.

Допуснатите до втори етап кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Желаещите да кандидатстват за някое от горепосоченото място, следва да представят в деловодството на болницата: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 62, ет.1, следните документи:

  1. Заявление свободен текст;

  2. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;

  3. Копие на удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

  4. Копие на документ за самоличност на кандидата;

  5. Свидетелство за съдимост;

  6. Професионална биография /CV формат/;

  7. Други документи по преценка на кандидата.

Документите на кандидатите се регистрират по реда на тяхното постъпване в деловодството на болницата.

Документи ще се приемат в срок до 16.30ч. на 06.03.2023г.

Тел. за допълнителна информация: 0886 061982Югозапад Днес

bottom of page