top of page

СБАЛО "Свети Мина" обявява конкурс за щатна бройка за лекар специализант по образна диагностика

СБАЛО "Свети Мина" в Благоевград обявява конкурс за една щатна бройка от длъжността лекар специализант по образна диагностика в отделението по образна диагностика на СБАЛО "Свети Мина"Ето и целият текст на обявата:


ОБЯВА

На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 175/19.09.2022г. на управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка от длъжността

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

в Отделение по образна диагностика на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД

Длъжността се обявява за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба №1/22.01.2015г. на МЗ.

Трудов договор /Допълнително споразумение към трудовия договор се сключва с кандидата, който е класиран на първо място.

Срок на трудовия договор/допълнително споразумение: до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.

Наименование на предприятието: СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Отделението по образна диагностика

Място на работа: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 61, ет.1;

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност „Образна диагностика“ по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Изисквания за длъжността: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

Желаещите да кандидатстват за горепосоченото място, следва да представят в деловодството на болницата: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 61, ет.1, следните документи:

  1. Заявление свободен текст;

  2. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;

  3. Копие на удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

  4. Копие на документ за самоличност на кандидата;

  5. Свидетелство за съдимост;

  6. Професионална биография /CV формат/;

  7. Други документи по преценка на кандидата.

Документи ще се приемат в срок до 20.10.2022г.

Документите на кандидатите се регистрират по реда на тяхното постъпване в деловодството на болницата.

Приемът на специализанти ще се извърши след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда, в два етапа, от които:

- първи етап - по документи;

- втори етап - събеседване – само с кандидатите, допуснати до втория етап.

До конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в настоящата заповед, съгласно чл. 93 от Кодекса на труда. Лекари работещи на трудов договор в болницата са с предимство.

Допуснатите кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.


Югозапад Днес


bottom of page