top of page

Обявление от Община Благоевград

Обявление от Община Благоевград: На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл.5 ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Благоевград, отправям покана до местната общност на публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.11.2022 г. от 16 часа в зала „22 Септември“, в сградата на община Благоевград.


Основни параметри на дългосрочния дълг:

1. Цел на дълга - финансиране и рефинансиране на разходи по проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за: данък добавена стойност и собствено участие на Община Благоевград, представляващи собствен принос съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004-0001-C01, допълнителен собствен принос и наложени финансови корекции.

2. Размер на дълга – до 5 800 000 лева.

3. Срок за ползване и издължаване на дълга – до 120 месеца

4. Източници за обслужване на дълга - настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград.

5. Начин на обезпечение - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия и постъпващите по банкова сметка настоящи и бъдещи вземания и вземания за наличности.

6. Условия за погасяване на дълга:

Погасяване на главницата: 108 последователни месечни вноски след изтичане на гратисния период; гратисен период за погасяване на главницата – до 12 месеца, включително срока за усвояване;

Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване на кредита, начислена върху размера на усвоената част.

Място и време за свободен достъп до материалите: Гише «Информация» на партера на община Благоевград, от 7 до 14 ноември, от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.30 часа.

Становища и предложения по намерението за поемане на дългосрочен дълг могат да се изпращат на електронния адрес на общината или в деловодството на Община Благоевград.

Ето и оригиналният текст на обявлението в прикаченият файл по-долу:

Обявление(1)
.doc
Download DOC • 77KB

Югозапад Днес

bottom of page