top of page

Община Благоевград спечели проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата

Община Благоевград спечели проект "Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на град Благоевград". Проектът е с бюджет на стойност 390 844,35 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. В него се предвижда поставянето на мобилни центрове за разделно сметосъбиране и редица други зелени инициативи. Вижте още


Община Благоевград спечели проект „Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на гр. Благоевград“. Той има за цел разширяване и модернизация на съществуващата система за разделно събиране на битови отпадъци от опаковки чрез поставяне на модерни и атрактивни съоръжения на различни места в областния център. Такива ще има както в Централна градска част, така и в кварталите на града.


Предвидено е да бъдат поставени 5 бр. мобилни центрове, на които ще има входове за различните видове отпадъци – рециклируема пластмаса, нерециклируема пластмаса, хартия и картон, метал и текстил, като разделното събиране ще се отчита електронно.

В рамките на проекта са заложени още мерки за изпълнение, свързани с организиране и провеждане на училищни кампании за номиниране на „зелени посланици“ в учебни заведения. В тази връзка ще бъде организирано състезание под надслов „Аз събирам разделно“.


Проектът предвижда и разяснителни инициативи сред ромското население за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки. За популяризиране на дейностите ще бъде създаден и поддържан профил в социалните мрежи. Проектът се реализира по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Срокът на изпълнение е 14 месеца, а бюджетът на проекта е на стойност 390 844,35 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

bottom of page