top of page

Община Благоевград ремонтира училищна площадка

Спортната площадка, намираща се в двора на VII СУ „Кузман Шапкарев“ ще бъде ремонтирана след като Министерство на образованието одобри изготвен проект от Община Благоевград. От по-добрите условия за спорт и отдих ще могат да се възползват всички 912 възпитаници на учебното заведение.Предвижда се на място да бъде положена нова асфалтобетонова настилка, ще бъдат обновени спортните съоръжения и ще бъде изградена метална ограда. С реализиране на дейностите ще се осигурят условия за подобряване на спортната култура и насърчаване на физическата активност сред учениците, което ще допринесе за подобряване на здравословния им начин на живот и развитие.

От по-добрите условия ще могат да се възползват всички 912 възпитаници на учебното заведение.

Средствата са осигурени по Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“ на „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“, а общата стойност е 98 200,00 лв.

Община Благоевград подаде общо три проектни предложения, отговарящи на критериите за допустимост по две програми на Министерството на образованието и науката за подобряване на условията за спорт в държавните и общинските училища, като това за ремонт на спортната площадка в VII СУ събра най-много точки. Останалите две касаеха изграждане на нова спортна площадка за футбол в двора на Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“ и ремонт на физкултурния салон на IV ОУ „Димчо Дебелянов“. Те не получиха одобрение поради по-малкия брой на обхванати ученици в дневна форма на обучение спрямо проектите, подадени за училища от цялата страна.

Община Благоевград продължава целенасочената си политика за подобряване на материално-техническата база, условията и качеството на образование в общинската училищна мрежа.

bottom of page