top of page

Община Благоевград обявява процедура за подбор на здравни медиатори

Община Благоевград обявява процедура за подбор на здравни медиатори за две позиции. Вижте повече


Изискванията към кандидатите са: завършено средно образование, познаване на културата и проблемите на уязвимата група, владеене на майчиния език на лицата от уязвимата група, притежаване на комуникативни умения и компютърна грамотност (MS Word, Internet). Познанията и/или опитът в здравната и социалната сфера са предимство при назначаване.

Желаещите да кандидатстват следва да представят следните документи: автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование, заявление (по образец), което може да бъде изтеглено от следния линк - http://www.blgmun.com/.../Obyavlenie_zdravni_mediatori.html или получено на гишетата на деловодството. Наборът от документи следва да бъде входиран в Деловодството на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, лично или чрез пълномощно. Крайният срок за подаване на документи е 20.02.2023 г., включително. Подборът ще бъде проведен в рамките на един ден, на два етапа. Първият е разглеждане на постъпилите документи от комисия, а вторият - провеждане на интервю с одобрените кандидати. Датата, часът и мястото на провеждане на подбора ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Подробна информация за подбора, както и кратко описание на длъжността „здравен медиатор“ са обявени на информационното табло на входа на сградата на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1 и на интернет страницата на Общината – www.blagoevgrad.bg, раздел „Структура“, „Конкурси за незаети длъжности“.


Югозапад Днес

bottom of page