top of page

Как ще се изчисляват пенсиите от 1-и септември?От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии. Това ще важи за лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд. Вижте какво ще се промени за пенсионерите у нас.
Целта е да се постигне по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Промените ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер. Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това (новата методика). Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер с намален индивидуален коефициент, които са отпуснати с начална дата преди началото на септември 2021 г. В момента Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща общо 172 226 такива пенсии.Всеки пенсионер с такава пенсия ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него. Заявлението може да се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември 2022 г. Промяната е в посока коригиране, макар и частично, на несправедливото изчисление на редукцията на индивидуалния коефициент при определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване“, обясниха експертите на асоциацията.


Според тях, ако прилагането на действащата формула би довело хипотетично до около 20%-22% процента намаление, то с тази промяна, намалението би било около 9%. Разбира се, ако законодателят вземе под внимание цялата неотчетена държавна субсидия, редукцията би била около 6%. Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или почти 70 на сто от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са 1503 или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.


Е. Георгиева,

Югозапад Днес

bottom of page