top of page

Как една фирма нарочно възпрепятства полагането на улична маркировка в Благоевград?

Причината Благоевград да няма качествена улична маркировка се оказа фирма, която вече месеци неоснователно обжалва обществена поръчка на Община Благоевград за така важната за пешеходци и автомобили маркировка. От Общината са направили поръчка за маркировка със специална боя, която да устои на всякакви условия за по-дълго време, но в стремежа си да пречи, фирма "Биспуд" като че нарочно обжалва и прави всичко възможно да протака полагането на маркировка. В това мнозина съзряха политически опит да се попречи на нормалните условия за живот в града. Друг е въпросът дали е нормално да стопираш животоспасяваща и нужна маркировка в стремежа си да пречиш на Общината. В крайна сметка след месеци сагата се реши. КЗК отхвърля жалбата на фирмата като неоснователна и посочва решението на Община Благоевград за законосъобразно. Изводите обаче са ясни: има ясно очертано статукво от фирми, свикнали да получават всичко през годините, което всячески се опитва да попречи. Хубавата новина е, че Благоевград все пак ще има качествена и нова маркировка! Вижте още


Една година след обявяване на обществената поръчка за подновяване на уличната маркировка в Благоевград, общината е изправена пред сблъсък с изкуствено създадени пречки, които бавят изпълнението на дейностите по маркировката, важна както за пешеходци, така и за шофьорите. Въпреки срочното обявяване на поръчка и изцяло законосъобразно избрания изпълнител, работата не е започнала, тъй като процедурата по избор, беше обжалвана от участник в конкурсната процедура и месеци наред след жалбата му, определена като изцяло неоснователна, се изчакваше произнасяне Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Именно поради обжалването на фирма "Биспуд" ЕООД до настоящия момент не е възможно сключването на договор. Ето каква е хронологията и защо процесът се забави:


Обществена поръчка с предмет „Полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилатна боя, студен спрей пластик и термопластик по пътищата и улицата на територията на община Благоевград за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. е обявена от Кмета на Община Благоевград. Четирима участници са подали оферти за участие, като за изпълнител е определен участника „Битулайт“ ООД- София.


По жалба подадена от „БИСПУД" ЕООД (един от участниците, подали оферта за участие) срещу Решението за определяне на изпълнител е образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В жалбата си „БИСПУД" ЕООД твърди, че е налице незаконосъобразност на решението на възложителя, а предложеният от участника „Битулайт“ ООД срок за реагиране от 1 час е нереалистичен, сочи също че комисията за разглеждане на офертите въобще не е анализирала техническата оферта на участника „Битулайт“ ООД.


Твърди също така, че при разглеждането на офертите и класирането на участниците по процесната обществена поръчка е допуснато още едно нарушение - комисията на възложителя е допуснала до оценка ценовите оферти на „Битулайт“ ООД и „Мегаинвест Холд“ ЕООД, когато същите е следвало да бъдат отстранени, като обяснява, че ценовите предложения и на двамата участника за единична цена в лв. /кв. м. за доставка и монтаж на предварително формовани термопластични символи, знаци и елементи са необосновано ниски, а представените подробни обосновки от тези участници не доказват предложените цени.


КЗК отхвърля жалбата на „БИСПУД" ЕООД като неоснователна, като сочи следното:

Решението на Кмета на Община Благоевград е законосъобразно.

Относно нереалистичния срок КЗК казва, че дадените в становището на БИТУЛАЙТ“ ООД обяснения за оперативните му възможности за реакция, са убедителни и не могат да бъдат отхвърлени само и единствено въз основа на доводите на БИСТУТ ЕООД.

Относно предложената цена се казва, че,, БИТУЛАЙТ“ ООД е представил доказателства и е аргументирал как всяко посочено от него обстоятелство се отразява на формираната цена.

КЗК не констатира отклонения от законоустановените задължения на комисията, съответно на Кмета на Община Благоевград по смисъла на установения ред за разглеждане и анализ на офертите. Анализът й е изложен в пълнота и са посочени аргументи за приемането й.

КЗК посочва още, че твърденията на „БИСПУД" ЕООД, че комисията, назначена от Кмета на Общината е бездействала и не е установила дали цените на,, БИТУЛАЙТ“ ООД са „пазарни“ следва да се приемат за негово субективно виждане, наведено с цел бланкетно оспорване на действията по процедурата., пише в решението на комисията.


Оттук нататък законът дава право решението на КЗК да бъде обжалвано в съда в 14 дневен срок, ако фирмата продължава да жали ,то това означава ,че ще бъдат загубени минимум още 4 месеца ,преди да започне полагането и. А благоевградчани протестират, че маркировката на много места в града е компрометирана, и че липсата и създава сериозни предпоставки за инциденти, но ще трябва да почакат, поради независими от общината обстоятелства...


Югозапад Днес

Източник: Struma.com


bottom of page