top of page

Гл. инспектор К.Карликов: Асоциацията на разследващите полицаи ще защитава интересите им


Председателят на новосъздадената Асоциация на разследващите полицаи главен инспектор Кирил Карликов, шеф на "Разследването" във 02 РУ в Благоевград в интервю за целите на асоциацията, която ще обедини разследващите полицаи в страната. Какви са предизвикателствата и проблемите пред разследващите полицаи, четете тук.

Какви са целите на Асоциацията?

Асоциацията е сдружение за защита на независимостта и професионалните интереси на разследващите полицаи в МВР и за подпомагане на тяхната професионална квалификация.


При реализацията на своите цели, съобразно с разпоредбите на Конституцията на Република България, ЗМВР, ЗЮЛНЦ и НПК, Асоциацията извършва общественополезна дейност като спомага за утвърждаването на законността и противодействието на престъпността, защитата на правата на човека и интересите на гражданското общество; обединява разследващите полицаи от състава на МВР от цялата страна и защитава техните интереси; осигурява необходимата информация и обмен на научни становища по въпроси на разследването.


Асоциацията взаимодейства с държавните органи и институции, като изготвя предложения, мнения и становища във връзка с изменение на правната уредба на законово и подзаконово ниво. Членовете на асоциацията, като служители на МВР са деполитизирани и самата Асоциация не може да извършва политическа дейност.

Каква бе причината, поради която решихте да създадете Асоциацията ?

Разследващите полицаи осъществяват досъдебното разследване по наказателни дела. Те извършват предвидените в НПК процесуално-следствени действия за разкриване на престъпленията и документиране, както и доказване вината на извършителите. Това е една от най-тежките и най - нежеланите длъжности в МВР.

Конкретната причина за създаването на Асоциацията е, че разследващите полицаи в МВР за толкова години нямат свое представителство и лоби, както в МВР, така и в Прокуратурата. Те са на двойно подчинение, както пред началниците си в МВР, така и пред наблюдаващия прокурор по съответните досъдебни производства. Целта на Асоциацията е не само да защитава независимостта и професионалните интереси на разследващите полицаи в МВР, но и във тази връзка да прави предложения за законодателни промени до институции, политически партии и коалиции.


Разследващите полицаи извършват същата дейност, както следователите, но при неколкократно по-голямо натоварване и двойно и тройно по-ниско заплащане. Те нямат и привилегиите на следователите като несменяемост-след определен период един следовател да бъде сменен само на основания, предвидени в Конституцията на Р.България. Това дава засилена защита на следователите. От своя страна разследващите полицаи според ЗМВР са държавни служители и нямат такава защита. Към настоящия момент в страната следователите са около 440, а разследващите полицаи в МВР – над 2600, като следователите работят едва около 5 процента от всички досъдебни производства в страната, а останалите над 95 процента са работят от разследващите полицаи. Според мен не е нито редно, нито закономерно при явно по-голяма натовареност на разследващите полицаи да има разлика в заплащането, която да е два и повече пъти в полза на следователите.

Колко са членовете на Асоциацията до този момент?

Асоциация на Разследващите полицаи в МВР бе учредена на 16.05.2021 г., в Разлог, където се проведе учредително събрание при участието на разследващи полицаи от Благоевград, Разлог и Пловдив.Към настоящия момент има десетки запитвания и подадени заявления от разследващи полицаи от цялата страна, които желаят да се присъединят към Асоциацията, като се надяваме в близките два-три месеца, членската маса да достигне над 500 човека, а до края на годината да се удвои.Какви са критериите за прием на нови членове ?

Нов член на Асоциацията се приема от Общото събрание въз основа на писмено заявление от съответния разследващ полицай в МВР, документ, удостоверяващ заеманата длъжност и декларация за приемане на Устава на Асоциацията.

За почетен член на Асоциацията може да бъде избрано лице, което е заемало длъжността разследващ полицай в МВР или изявен учен, специалист или общественик, със значим личен принос в противодействието на престъпността или юридическата наука.

В настоящия момент има предложение за почетен член на Асоциацията да бъде поканен министъра на МВР Бойко Рашков, в качеството му на изтъкнат учен, специалист и общественик със значим принос в противодействието на престъпността и юридическата наука.

Какво Ви предстои от тук нататък?

Предстои утвърждаване на Асоциацията на разследващите полицаи като браншова организация, която да обедини всички разследващи полицаи в страната. Подобна организация в България до момента не е имало, което е учудващо предвид факта, че разследващите полицаи в МВР /над 2600 човека/, които в огромната си част са юристи, надвишават по брой, както следователите /около 440/, така и прокурорите /1500/ и съдиите/около 2200/ в страната и отстъпват по брой единствено на адвокатите.

С увеличаване на членската маса на Асоциацията се надяваме гражданското общество и управляващото мнозинство да бъдат запознати с нашата дейност и проблеми, като се предприемат и необходимите законодателни реформи, които да направят длъжността „разследващ полицай в МВР“ привлекателна за младите юристи в страната. В настоящия момент те я използват единствено като необходим трамплин за трупане на юридически стаж по пътя към съдебната власт, а това води до постоянен недостиг на кадри и обезкървяване на Разследването като цяло.


Ц. Митова за Югозапад Днес


bottom of page