top of page

Благоевградска детска градина "Ведрица" с обучение по програма "Еразъм+" в Болоня

Успех за престижната детска градина, която донесе европейско призната квалификация в Благоевград


Детска градина № 1 „Ведрица“ гр. Благоевград осъществи мобилност по програма „Еразъм+“, КА-01 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ в град Болоня, Италия. Участници в мобилността бяха директорът на "Ведрица" Антоанета Григорова, логопедът Иванка Тънова и Анна Смиленова, учител по музика с магистратура по предучилищна педагогика. Така сформираният екип има възможност да наблюдава различни дейности според заеманата длъжност.

Наименованието на проекта е „Европейско образование за по-качествено и съвременно педагогическо взаимодействие" под № 2020-1-BG 01-КА 101-078377 в Националната агенция. За реализиране на планираните мобилности участниците са избрали курс на обучение „Най-доброто за учителите в предучилищна възраст“, който включва придобиване на умения за тимбилдинг дейности, въведение в ученето с опит и цикъла на обучение на Колп.


В цикъла са включени следните основни принципи:


1. Неформалното обучение: как да насърчим независимостта, креативността и критичното мислене на децата чрез неформално преживяване, учене и изпълнение на говорни и ролеви игри, неформални дейности за укрепване работата в екип, ефективно сътрудничество и уважение.


2. Въведение в методът Монтесори: „Помогни ми, за да се справя сам“.

Опознаване на света чрез експериментални игри и занимания, за да стимулират творчеството и социално развитие на децата в ранните години.


3. Учене сред природата: Основни принципи на обучението на открито и учене сред природата. Безопасно планиране и извършване на дейности на открито.


4. Подходът „Реджо-Емилия“-обучение чрез преживяване в дейността, движение, слушане и наблюдение.

Значимостта за участниците в курса на обучение се изразява в придобиване на следните умения:

· запознават се с новите тенденции и най-ефективен подход в ранното детство и предучилищното образование;

· откриване на ползите от включването на природата и биологичното разнообразие в предучилищните дейности;

· запознаване с опитни и практикуващи, вдъхновяващи образователни дейности на открито;

· обмяна на добри практики между участниците от другите европейски държави.

· Подобряване на езиковите умения;

· Социални умения – подобряване способността на участниците да сътрудничат в екип, особено в мултикултурна среда.

Курсът на обучение е завършил със сертификат и Europass Mobility за участниците в мобилността. Предстои разпространение на резултатите от проекта пред колегия на местно и национално ниво. Участниците в мобилността са с очаквания да провокират желание и интерес в други детски градини за участие в програма „Еразъм+“ и да намерят последователи.

ДГ "Ведрица" е единственото детско заведение в града, което за втори път участва по програма "Еразъм+".bottom of page