top of page

Александровска болница работи на загуба от 10 години

Министерството на здравеопазването е констатирило груби нарушения в лечебното заведениеМЗ е констатирало трайна тенденция за влошаване на финансовото състояние на УМБАЛ Александровска болница през последните 10 години и „грубо нарушаване на правилата за работа" на Съвета на директорите. Това показва проверката, извършена от МЗ във връзка с подаден сигнал от представителя на държавата в Съвета на директорите болницата доц. Александър Оскар и изнесена информация в медиите. Проверката обхваща финансовата дейност на болницата, вземанията и задълженията, както и дейността на Съвета на директорите.


След проверката стана ясно, че 2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за лечебното заведение.

„През 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов. За периода 2013 г.- 2020 г. реализирането на загуба става трайна тенденция за дейността на дружеството“, отбелязват от Министерството.

Данните на МЗ показват, че:

За 2013 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 517 000 лв. и общият финансов резултат е загуба в размер на 33 766 000 лв.;

за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 569 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 36 335 000 лв.;

за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 642 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 40 946 000 лв.;

за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 921 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 45 898 000 лв.;

за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 562 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 52 460 000 лв.;

за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 388 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 59 257 000 лв.;

за 2019 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 047 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 65 304 000 лв.;

- за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 656 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67 960 000 лв.

„Непокритата загуба за 2020 г. е в размер на 65 304 000 лв., увеличена с 10,20 % в сравнение с предходната 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 000 лв. Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил два пъти спрямо предходната 2019 г., като се е запазила тенденцията от предходния отчетен период“, отбелязват още от Министерството на здравеопазването.

Припомняме, че през юли 2020 г. проф. Ангелов беше назначен за здравен министър. Постът му в болницата беше наследен от тогавашния зам.-директор по лечебната дейност проф. Буланов, който пък през октомври месец беше избран за декан на Медицинския факултет на МУ-София и за изпълняващ длъжността директор беше назначен проф. Борис Богов.

По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. МЗ също е установила „грубо нарушаване на правилата за неговата работа“.

„Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите, разписан в чл.18, ал.2 от „Правила за работата на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска" ЕАД". За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от представените 14 протокола от заседания при 13 е установена липса на подпис на представителя на държавата. Общата сума на разходите, за които са взети решения без да е спазен реда за работа на Съвета на директорите, възлиза на 23 322 202, 81 лв. без вкл. ДДС (27 986 642, 40 лв. с вкл. ДДС)“, информират от Министерството.

Проверката от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), извършена във връзка с подписан договор с МЗ от 29.12.2020 г. на стойност 2 187 607 лв., е установила, че в постановленията на Министерски съвет, договора и всички документи, отнасящи се до отпускането и определянето на средствата за осигуряване на над 50 на сто от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, не са въведени изисквания получените средства да бъдат разходвани с конкретно предназначение, както и не е посочено, че следва същите да са обект на отделно аналитично счетоводно отчитане.

Министерство на здравеопазването информира, че във връзка с представената информация ще предприеме последващи действия и ще уведоми компетентните органи.

bottom of page